Røyken kommune
- til for deg


Innhold

Forside
Komme i gang
Søk i kartet
Funksjoner
Karttyper
Skriv ut kart
Informasjon i kartet
Nyttige tips
   -
Kommuneplan 
   -
Reguleringsplan
   - Bebyggelsesplan
   -
Varslet planarbeid
   -
Planforslag til høring
   - Eiendomsinfo.
   -
Målebrev
   -
Bygningsinfo.
   -
Eiendomsgrenser
   -
Naboliste
   -
Naboliste pr e-post
   -
Kulturminner
   -
Vann og avløp
   - Fastmerker
   - Beregning av areal 
   - Beregning av lengde
   - Koordinatvisning 
   - Snappefunksjon
   - Tooltip
   - Skråfoto - utskrift
Digitale kart
Skråfoto
Brukerveiledning for Røyken kommunes kartside

Eiendomsgrenser - Nøyaktighet i kartløsningen:

Røyken kommune har pr i dag fått registrert og lagt inn ca. 92% av eiendommene i kartløsningen. For å skille mellom nøyaktigheten/kvaliteten som eiendomsgrensene er blitt lagt inn i kartløsningen med, har vi valgt å presentere eiendomsgrenser på 4 ulike måter. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike presentasjonene.

 

Eiendomsgrenser med god nøyaktighet  (rød heltrukken linje):

 
Eiendomsgrenser med god  nøyaktighet (oppmålte eiendommer) er fremstilt med rød heltrukken linje. Nøyaktigheten på disse eiendommene skal være på ± 13 cm. Målebrev eksisterer som regel dersom samtlige grenser på en eiendom er gitt en slik strektype.

 

Usikre eiendomsgrenser  (rød stiplet linje):

 
Eiendomsgrenser som er presentert med rød stiplet linje må kun oppfattes som orienterende. Dette er stort sett eiendomsgrenser hvor koordinatene på grensepunktene (i kartløsningen) er fremkommet ved hjelp av digitalisering av målebrev og økonomiske kart.

 

Fiktive eiendomsgrenser - (hvit heltrukken linje)

 
Figur 1

Figur 2

Dette er eiendomsgrenser hvor koordinatene på grensepunktene er antatt (frihåndstegning). På grunn av den antatt dårlige nøyaktigheten har vi valgt å presentere eiendomsgrense med hvit heltrukken linje slik at dem ikke synes på f.eks. utskrift av situasjonskart. Dersom flyfoto benyttes vil eiendomsgrensene fremstå slik som vist i figur 2.

 

Eiendommer med ikke-definerte eiendomsgrenser - (hvit sirkel):

I enkelte tilfeller har det ikke latt seg gjøre å definere noen eiendomsgrenser, og i slike tilfeller har vi valgt å definere en hvit sirkel rundt eiendommens antatte representasjonspunkt. Denne hvite sirkelen trenger nødvendigvis ikke være eiendommens tyngdepunkt, men er ment å gi informasjon om at det i nærheten sannsynligvis finnes en eiendom med gnr og bnr som angitt. Et slik sirkelsymbol vil kun være synlig dersom man benytter flyfoto som bakgrunn, eller dersom man berører eiendommen med markøren. Påskriften (gnr og bnr) vil derimot være synlig hele tiden. Se eksempel under.

Figur 1.

Figur 2.

Kartutsnittet i figur 1 viser et område hvor det finnes to eiendommer (85/16 og 85/22) med udefinerte eiendomsgrenser. Ved  å å peke på eiendommen, eller  bruke flyfoto som bakgrunn slik som figur 2 viser, vil man i slike tilfeller se en hvit sirkel. I dette tilfellet er det grenseforløpet til eiendommen 85/16 som ikke har latt seg definere. Det kan her tolkes slik at eiendommen 85/16 finnes et sted i nærheten, men at man ikke har klart å angi dette noe nærmere.

 

 

 

 

 

 

Skråfoto