Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Søk i kartet
Funksjoner
   - Knapper
   - Andre funksjoner
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
Digitale kart
Arealis, miljøtema
Arealplaner
          Brukerveiledning for kartportalen.

Knapper:

Nedenfor følger en oversikt/beskrivelse av kartfunksjonene.

For riktig beregning av målestokk må skjermstørrelse angis. Klikk på funksjonsknappen og angi så skjermstørrelse. Klikk tilslutt på OK.
Zoomer ut i kartet med en faktor av 2. Eksempel: Målestokken endres fra 1:1000  til 1:2000
Zoomer ut i kartet med en faktor av 5. Eksempel: Målestokken endres fra 1:1000  til 1:5000
Denne knappen har en dobbelfunksjon. Den kan benyttes for å zoome inn et ønsket område. Klikk på funksjonsknappen. Flytt så markøren til ønsket sted i kartet. Klikk og hold venstre musetast nede mens du drar ut et rektangel over det aktuelle området. Når venstre musetast slippes vil det nye kartutsnittet tegnes. Dersom venstre musetast ikke holdes nede zoomes det inn i kartet med en faktor av 2. Eksempel: Målestokken endres fra 1:1000  til 1:500
Med denne knappen kan du flytte kartbildet i ønsket retning. Klikk på funksjonsknappen. Flytt så markøren til ønsket sted i kartet. Klikk og hold venstre musetast nede mens du drar markøren i den retningen du vil flytte kartet. Når du slipper musetasten vil kartet tegnes opp på nytt med det nye utsnittet.
Denne knappen benyttes for å returnere til oversiktskartet.
Denne knappen benyttes for å oppfriske kartet (tegner kartutsnittet på nytt)
Med denne knappen genereres 3D-visning av det valgte kartutsnittet.
Denne knappen benyttes for å måle avstander i kartet. Klikk på funksjonsknappen. Flytt markøren til startpunktet og klikk så på venstre musetast. Flytt så markøren mot et punkt du vil måle avstanden til. Dobbelklikk så på venstre musetast. Den målte avstanden blir da påført kartet.
Denne knappen benyttes for å beregne areal. Klikk på på venstre musetast. Flytt markøren til neste punkt og klikk på venstre musetast. Gjenta dette til du er tilbake til utgangspunktet. Dobbelklikk så med venstre musetast. Det beregnede arealet blir da påført kartet.
Denne knappen benyttes til å vise kartbladreferanse og koordinater for et angitt punkt. Klikk på funksjonsknappen. Flytt så markøren til det punktet hvor du ønsker å få oppgitt kartbladreferanse og koordinater. Klikk på venstre musetast. Kartbladreferanse og koordinater for punktet angis da i nedre del av skjermbildet.
Denne knappen kan benyttes for å generere URL (link) til et spesielt kartutsnitt.
   

 

Tips

Arealis, miljøtema